За нас

Научноинформационният център „Българска енциклопедия е самостоятелно академично звено на Българската академия на науките с предмет на дейност разпространяване и популяризиране на научни знания чрез създаване и издаване на общи и специализирани енциклопедии, енциклопедично-справочни и справочни издания; изработване, редактиране и рецензиране на материали за България, предназначени за чужди енциклопедии; оказване на методическа и редакционна помощ при подготовката на енциклопедии от други издателства и институти; изработване и предоставяне на информация за различни институции в страната и чужбина; поддържане и развиване на връзки с чужди енциклопедични издателства. НЦ „Българска енциклопедия“ е единственият специализиран център в страната за подготовка на енциклопедии. Изданията на НЦ „Българска енциклопедия“ са на високо академично ниво – автори, консултанти и сътрудници са изтъкнати български учени от всички области на науката. Редакционно-съставителската работа се извършва от опитни научно-енциклопедични редактори, което гарантира високото професионално ниво на изданията.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

 • Съставя и подготвя за издаване общи еднотомни и многотомни енциклопедии
 • Съставя и подготвя за издаване специализирани енциклопедии
 • Съставя и подготвя за издаване енциклопедични спавочници
 • Съставя и подготвя за издаване CD и онлайн енциклопедии
 • Разработва и предлага концепции за нови издания
 • Изработва методически указания и технологии за работа по изданията
 • Подготвя тематични словници на статиите и илюстрациите на изданията
 • Извършва редакционно-съставителска работа (поръчва написването на статиите на автори, редактира авторските статии, съставя статии, набира и редактира илюстративен материал), като създава единен ръкопис и отговаря за научното осветляване на проблемите и енциклопедичното оформление на изданията
 • Договаря условията за отпечатване на изданията с издателства
 • Преглежда и подписва коректури, макети и хелиокопия за печат
 • Подготвя и изплаща хонорари на автори и сътрудници
 • Подготвя и предоставя актуална информация за България за чужди енциклопедии
 • Оказва методическа помощ при подготовката на енциклопедични справочници от други институти на БАН
 • Подготвя и поддържа информационна страница за България в Интернет
Реклами